STADGAR


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 §    Ändamål
Föreningen är en ideell alliansförening som har till ändamål att främja samverkan mellan medlemsföreningarna i form av ett Hästråd. Föreningen skall genom deltagande i arrangemang och ideellt engagemang främja hästsport inom Lycksele kommun. Särskilt prioriteras deltagande i den årliga Hästveckan samt ungdomsverksamhet samt att verka för en dopingfri hästsport. Föreningen vill på alla nivåer bedriva verksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.


2 §    Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer och de anslutna medlemsföreningarna. Med företag skrivs samverkansavtal. Hästrådet ska bestå av en person från varje medlemsförening.


3 §    Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


4 §    Firmateckning
Föreningens firma tecknas av var för sig av ordföranden, sekreteraren och kassören.


5 §    Verksamhetsår och ekonomi
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
Föreningens verksamhet ska finansieras genom medlemsavgifter, lotteriintäkter och bidrag från externa finansiärer.


6 §    Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad-garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.


7 §    Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av-givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemsförening som styrelsen.


8 §    Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt hästsportfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR


9 §    Medlemskap
Medlemskap för fysisk person, föreningar och samverkansavtal för företag beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät-ten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom-mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor.


10 §    Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam-hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


11 §    Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för-summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före-ningens verksam-het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta ett år från besluts-dagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen till detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

12 §    Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
•    har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
•    har rätt till information om föreningens angelägenheter,
•    skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
    föreningsor-ganen i 3 §.
•    har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
    upplösning av för-e-ningen,
•    skall betala medlemsavgift senast den 30 dagar efter anmodan, samt de övriga
    avgifter som beslutats av föreningen.


ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE


13 §    Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut--gången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med-lemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till före-dragningslista anslås på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, ned-läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall det anges i kallel-sen.
Verksamhets- och förvalt-ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för-slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


14 §    Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 §    Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlemsförening som har betalat förfallna medlemsavgifter  har rösträtt på möte.
Rösträtten ska utövas av personligt ombud med mandat från medlemsföreningen. Mandatet ska kunna styrkas av ett styrelsebeslut.
Enskilda fysiska personer har ej rösträtt men har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


16 §    Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemsföreningar som är närvarande på mötet.


17 §    Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 7 § och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröst-ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er-hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlemsförening begär det skall dock val ske slu-tet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.


18 §    Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen behöver ej vara medlem av föreningen. Ar-betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re-visor i föreningen.


19 §    Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
    1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
    2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
    3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
    4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
    5.    Fastställande av föredragningslista.
    6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk-
    ning) för det se-naste räkenskapsåret.
    7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets-/räkenskapsåret.
    8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    9.    Fastställande av medlemsavgifter.
    10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-mande verksam-hets-/räkenskapsåret.
    11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    12.    Val av
        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
        b)    2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
        c) 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
            d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år;
            e) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
    13.    Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 


20 §    Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemsföreningarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på och beslutsmässighet vid extra årsmöte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.


VALBEREDNINGEN


21 §    Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valbered-ningen sam-manträder när ordföranden så bestämmer.
Valberedningens förslag skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet genom anslag på lämplig plats.
REVISORER


22 §    Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty-relseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års-mötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se-nast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN


23 §    Sammansättning
Styrelsen består 5 ledamöter och skall företrädesvis bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig  vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt-ningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befatt-ning inom styrelsen.


24 §    Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
•    tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
•    verkställa av årsmötet fattade beslut,
•    planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
•    ansvara för och förvalta föreningens medel,
•    tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 22 §, och
•    förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för-eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar-betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren ska
•    förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
•    föra protokoll över styrelsens sammanträden,
•    se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
    betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
    teras,
•    se till att fattade beslut har verkställts,
•    om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
    handlingar,
•    årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören ska
•    föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
    beslutade avgifter till föreningen,
•    se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
    organisationer m.fl,
•    svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
    bok över för-eningens räkenskaper,
•    årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
•    utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
•    se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
•    i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
    särskild uppgift, kontrolluppgifter, skattedeklarationer och
    övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
•    föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
    priser införs,
•    se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
    som förening-ens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
    till-hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


25 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le-damöter har begärt det. 
Styrelsen är besluts-mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när-mast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till proto-kollet.


26 §    Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären-den till kommitté, grupp eller annat organ eller till enskild medlem eller an-ställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


TVIST


27 §    Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.